FOLO KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 28/09/2020

Folo (“Folo”, “Foloapp”, “uygulama”, “platform”, “biz” veya “bizim”) tarafından Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında; Platform ve hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek, yönetmek, Platform ve hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek, tarafınız için kişiselleştirilmiş platform sağlamak, ilginiz ve talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirilmiş hizmet sunmak, taleplerinize cevap verebilmek, sistem güvenliğini sağlamak, yasal olmayan hususları engellemek ve onlara karşı tedbir almak, Kullanım Şartları’na ve politikalarımıza uygunluğu denetleyebilmek, kişiselleştirilmiş veya tavsiye içeriklerin gelişimini sağlamak, diğer kullanıcılarla iletişiminizi gerçekleştirmek, hizmetin en etkili biçimde yerine getirilmesini sağlamak, ilgilendiğiniz hizmet veya içeriklerle ilgili analiz yapmak, ilginiz ve tercihleriniz doğrultusunda tarafınıza reklam sunmak gibi (diğer amaçlar için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz https://www.foloapp.net/gizlilik-politikasi/ faaliyetleri yerine getirebilmek için işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Gizlilik Politikasına https://www.foloapp.net/gizlilik-politikasi/ , Kullanım Koşullarına https://www.foloapp.net/kullanim-kosullari/ ve Çerez Politikasına https://www.foloapp.net/cerez-politikasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Folo tarafından aşağıda ifade edilecek hususlar kapsamında işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, gönderdiğiniz mesajlarınızın değerlendirilerek cevaplanması, taleplerinizin karşılanması, şikayetlerinizin oluşturulması ve sonuçlandırılması, Platform ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, Platform ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, talebiniz üzerine Platform ve hizmetlerimize ilişkin bilgilerin tarafınızca sağlanan iletişim adreslerine gönderilmesi, amaçlarıyla, tarafımızca sağlanabilecek Platform ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli işlemlerin yapılması, sunulan Platform ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Folo ve iş ortaklarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Folo’nun politikalarının belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla (detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz) 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileriniz yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda ifade edilen hususlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kanunlar ile aktarılması zorunlu kılınan kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukukî Sebebi

Kişisel verileriniz, sunulan Platform ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve yukarıda ifade edilen amaçları doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, farklı kanallar aracılığı ile toplanabilmektedir. Veriler internet sitelerimiz, uygulamamız, Platformumuz, hizmetlerin görülmesi amacıyla hizmet alınan taraflar, iş ortakları ve benzer kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Metni’nin içerisinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

  1. 6698 Sayılı Kanun’un 11.maddesi Uyarınca Veri Sahibinin Hakları

[email protected] adresi siz veri sahipleri için, Folo tarafından Kişisel Veriler’e ilişkin konular için oluşturulmuş iletişim adresimizdir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu adrese gönderebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Folo tarafında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Yukarıdaki iki bent uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptirler.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası https://www.foloapp.net/gizlilik-politikasi/, Kullanım Koşulları https://www.foloapp.net/kullanim-kosullari/ ve Çerez Politikası https://www.foloapp.net/cerez-politikasi/ adreslerini inceleyebilirsiniz.